Miras Hukuku

Miras Hukuku

Miras Hukuku Mevzuatı kapsamında açılacak davalarda temsil ve danışmanlık hizmeti verilmesi

 • Mirasçılık belgesi (veraset ilamı) alınması
 • Vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
 • Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname, miras sözleşmesi, mirastan feragat sözleşmesi) iptali
 • Tenkis davaları
 • Mirasbırakanın malvarlığını haksız olarak mirasçı olmayanlara devretmiş olması halinde tasarrufun iptali davaları
 • Terekenin tespiti ve yönetilmesi
 • Mirasın reddi davaları
 • Mirastan yoksun bırakılması davaları
 • Miras sebebiyle istihkak davaları
 • Elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüştürülmesi davaları
 • Miras Hukuku Mevzuatı kapsamında açılacak davalarda temsil ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Tüm Hakları Saklıdır 2016 © emrahy

yukarı